E-mail

Polski

FOUNDATION FOR THE PRESERVATION OF JEWISH HERITAGE

ACTIVITIES OF THE FOUNDATION IN OCTOBER 2008

THE JEWISH CALENDAR FOR THE YEAR 5769 (2008/2009)

We invite you to buy the Jewish Calendar for the year 5769 (2008/2009), beautifully illustrated with photographs by Chris Schwarz of the Galicia Jewish Museum. The Calendar contains a thorough schedule of the Jewish Shabbats and holidays for Warsaw, Cracow, Lodz, Wroclaw and Budapest. If interested, please contact us: fodz@fodz.pl.

CARING OF CEMETERIES
All works on cemeteries are carried out under the Halakha supervision of the Chief Rabbi of Poland and the Rabbinical Board for the Preservation of Jewish Cemeteries in Europe.

PRZYSUCHA, JOZEFOW
The Foundation received a grant from the Ministry of Culture an National Heritage for the cleanup works on the Jewish cemeteries in Przysucha (Mazowieckie Province) and in Jozefow (Lubelskie Province). More http://fodz.pl/?d=2&id=706&l=en

BILGORAJ
The Foundation intervened due to the excavation of human remains during building works on a plot neighboring the Jewish cemetery in Bilgoraj (Lubelskie Province). More http://fodz.pl/?d=2&id=712&l=en

EDUCATION

TO BRING MEMORY BACK. DABROWA TARNOWSKA
The students of the Dabrowa Tarnowska Middle School No. 2 in cooperation with the regional Cultural Center and the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland have taken up the care over the local Jewish cemetery within the "To Bring Memory Back" program. More http://fodz.pl/?d=2&id=727&l=en

LET'S TALK - EUROPEAN DEBATES ON VALUES. OLSZTYN
On October 27 the Foundation organized in Olsztyn (Warminsko-Mazurskie Province) trainings for the students participating in the project "Let's Talk - European Debates on Values". More http://fodz.pl/?d=2&id=721&l=en

 


AROUND JEWISH STUDIES,

4 January 2009

We invite you to visit the Internet portal POLIN - Polish Jews Heritage www.polin.org.pl, with over 7100 photos and over 70 short films on the Jewish heritage from 360 places.

RESEARCH ON THE ATTITUDES
In October 2008 the Foundation organized a series of workshops for students on the tolerance and the intercultural dialogue. They were carried out by experts from numerous research centers. The workshops took place in Wasilkow, Leczna, Dynow, Niebylec, Tarnogrod, Sieniawa, Dabrowa Tarnowska, Suchowola. More http://fodz.pl/?d=2&pr=200810&l=en

WARSAW - VIENNA
The information on the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland will be presented during the December debates of the International Task Force for Holocaust Education Remembrance and Research (ITF). More http://fodz.pl/?d=2&id=728&l=en

WARSAW
The State Ethnographic Museum in Warsaw and the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland have signed a cooperation agreement on the organization of the photography exhibition entitled "Matzevot of Everyday Use". More http://fodz.pl/?d=2&id=709&l=enDZIAŁANIA FUNDACJI W PAŹDZIERNIKU 2008


KALENDARZ ŻYDOWSKI NA ROK 5769 (2008/2009)
Zapraszamy do zakupu Kalendarza Żydowskiego na rok 5769 (2008/2009), pięknie ilustrowanego zdjęciami autorstwa Chrisa Schwarza z Galicja Jewish Museum. Kalendarz zawiera godziny rozpoczęcia i zakończenia szabatów i świąt dla Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Budapesztu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: fodz@fodz.pl


OPIEKA NAD CMENTARZAMI
Wszelkie prace na cmentarzach prowadzone są pod nadzorem halachicznym Naczelnego Rabina Polski oraz Komisji Rabinicznej do spraw Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie.

PRZYSUCHA, JÓZEFÓW
Fundacja otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie prac zabezpieczających na cmentarzu żydowskim w Przysusze (woj. mazowieckie) i w Józefowie (woj. lubelskie). Więcej http://fodz.pl/?d=2&id=706&l=pl

BIŁGORAJ
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego podjęła interwencję w związku z wykopaniem ludzkich szczątków w trakcie prac budowlanych na działce sąsiadującej z cmentarzem żydowskim w Biłgoraju (woj. lubelskie). Więcej http://fodz.pl/?d=2&id=712&l=pl


EDUKACJA
PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ. DĄBROWA TARNOWSKA
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Dąbrowskim Domem Kultury i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego podjęli opiekę nad miejscowym cmentarzem żydowskim w ramach programu "Przywróćmy Pamięć". Więcej http://fodz.pl/?d=2&id=727&l=pl

POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH. OLSZTYN
27 października w Olsztynie Fundacja zorganizowała szkolenia dla młodzieży uczestniczącej w projekcie "Porozmawiajmy - Europejskie debaty o wartościach". Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z ideą dialogu międzykulturowego oraz pod kierunkiem animatorów przygotowali się do przeprowadzenia debat publicznych wokół tematyki wartości. Więcej http://fodz.pl/?d=2&id=721&l=pl


WOKÓŁ JEWISH STUDIES

Zapraszamy na portal POLIN - Dziedzictwo Polskich Żydów www.polin.org.pl, na którym można obejrzeć już blisko 7000 fotografii i około 70 krótkich materiałów filmowych ukazujących  zabytków kultury żydowskiej z ponad 340 miejscowości.

BADANIE POSTAW
W październiku 2008 r. Fundacja zorganizowała serię warsztatów dla młodzieży, poświęconych problematyce tolerancji i dialogowi międzykulturowemu. Przeprowadzili je eksperci z różnych ośrodków naukowych. Warsztaty odbyły się w Wasilkowie, Łęcznej, Dynowie, Niebylcu, Tarnogrodzie, Sieniawie, Dąbrowie Tarnowskiej, Suchowoli. Więcej http://fodz.pl/?d=2&pr=200810&l=pl

WARSZAWA - WIEDEŃ
Informacje o działalności i programach edukacyjnych Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pojawią się w trakcie grudniowych obrad Organizacji ds. Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Upamiętnienia i Badań nad Holokaustem. Więcej http://fodz.pl/?d=2&id=728&l=pl

WARSZAWA
Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego podpisały porozumienie o współpracy przy organizacji wystawy fotograficznej zatytułowanej "Macewy codziennego użytku". Więcej http://fo dz.pl/?d=2&id=709&l=pl